Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

GEIDA d.o.o.

Podjetje: GEIDA d.o.o.
Naslov: Zapoge 37, 1217 VODICE

Google maps
Občina: Vodice
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015864170
017554851

http://www.geida.si
Irena Oblak
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Irena Oblak, tel.: 017554851,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Sabina Cepuš,
Matična številka: 1532618
Davčna številka: 33965692
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Mikro
Prihodek: 28.443,00 €
Delež izvoza v prihodku: 3,00 %
Tradicija od: 2000
Celotni kapital: 0
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Države bivše Jugoslavije, Evropska unija
Opis podjetja: Geida, upravljanje z okoljem in naravnimi viri, d.o.o. je svetovalno podjetje, ki s svojim delovanjem, in sicer s pripravo in izvajanjem okoljsko trajnostnih projektov s področja energetske učinkovitosti, ravnanja z okoljem, ohranjanja narave, ipd., ščiti in ohranja zdravo okolje in ljudi. Interdisciplinarno kadrovanje zaposlenih nam omogoča, da znotraj okoljsko usmerjenega projektnega dela namenjamo pozornost tudi gospodarskim in socialnim vidikom. Podjetje spodbuja, da zaposleni v okviru svojih nalog in tudi sicer ravnajo okoljsko odgovorno in v širši skupnosti prispevajo k višji ravni okoljske osveščenosti. V podjetju imamo registrirano Raziskovalno skupino za trajnostni razvoj. Namen raziskovalne skupine je pridobivanje novih znanj, ki so podlaga za oblikovanje novih produktov in rast kakovosti storitev ter prispevajo k ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin ter tako koristijo celotni družbi. V okviru raziskovalne dejavnosti se povezujemo z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi strokovnjaki. V okviru raziskovalne dejavnosti se usmerjamo na tri prednostna področja: ekonomsko vrednotenje okoljskih stroškov in stroškov vira, ekonomsko vrednotenje okoljske škode, ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev. Sodelujemo v projektni skupini, ki pokriva področja urbanizma, projektiranja nizkih in visokih gradenj ter strojnih inštalacij, varovanja okolja, ekonomije in prava, tako da naročniku lahko ponudimo kompleksno storitev na skoraj vseh področjih investicij.V podjetju si prizadevamo za celovite, praktične in realne rešitve. V okviru projektnega in raziskovalnega dela združujemo različna strokovna področja, predvsem so to: ekologija in varstvo okolja, energetika, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, ekonomsko vrednotenje okoljskih stroškov in ekosistemskih storitev, upravljanje z vodami, razvoj in vodenje projektov, podpora strankam pri evidentiranju ugodnih virov financiranja.
Opis proizvodov in storitev: Najpogostejše storitve, ki jih nudimo podjetjem in zasebnim investitorjem so: -svetovanje pri pridobivanju okoljskih dovoljenj, -svetovanje pri okoljskih problemih v postopkih pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev, -energetski pregled podjetij, -okoljski pregled podjetij, -ogljični odtis podjetja ali organizacije, -poročilo o vplivih na okolje (PVO), -strokovna ocena vplivov na okolje, -program upravljanja z vodnimi viri v podjetju, -analiza tveganja za onesnaževanje vodnega telesa, -načrt ravnanja z odpadki, -načrt zbiranja odpadkov, -načrt gospodarjenja z odpadki, -pridobivanje okoljskih certifikatov, -vodenje projektov (od ideje do spremljanja in poročanja), -podpora pri iskanju rešitev okoljskih problemov. Najpogostejše storitve, ki jih nudimo javnemu sektorju so: -energetski pregled javnih stavb, -študije izvedljivosti alternativnih energetskih sistemov, -lokalni energetski koncept (LEK), -ogljični odtis občine, -načrti trajnostne mobilnosti, -podpora pri iskanju rešitev okoljskih problemov, -vodenje projektov (od ideje do spremljanja in poročanja), -strokovne podlage za umeščanje ureditev v prostor: -analiza stanja okolja in prostora, -študija izvedljivosti, -GIS podpora pri obdelavi in analizi prostorskih podatkov, -okoljsko poročilo za potrebe procesa celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), -poročilo o vplivih na okolje (PVO) ali strokovna ocena o vplivih na okolje, -občinski program varstva okolja (OPVO), -program opremljanja stavbnih zemljišč za območja celotnih občin in za posamezna občinska območja, -svetovanje o okoljskih vprašanjih pri umeščanju ureditev v prostor in pri pridobivanju okoljskih dovoljenj, -spremljanje virov financiranja za okoljske projekte, -analiza tveganj za onesnaženje vodnega vira.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
71.12.11 Inženirsko svetovanje  
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.